❗️Նոր նախագիծ HonorCertificate (HonsCert)
📚HELPS CONSULTING-ը մեկնարկում է նոր նախագիծ բոլոր նրանց համար ովքեր մասնակցում են մեր դասընթացներին:
👩‍🎓 👨‍🎓 Բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան ստանալ վկայական մասնակցած դասընթացը գերազանցությամբ տիրապետելու վերաբերյալ , դասընթացի ավարտին կարող են անվճար հիմունքներով գրանցվել և հանձնել HonsCert 🏅 կրծքանշանը պարունակող վկայականի քննությունը:
❗️ Արդեն իսկ դասընթացը ավարտածները կարող են լրացնել CertHons հայտը` առանձին հանձնլու համար: