Ընդհանուր նշանակության ֆինանսական հաշվետվությունները այն հաշվետվություններն են, որոնց նպատակն է բավարարել այն օգտագործողների կարիքները, որոնք ի զորու չեն պահանջել կազմակերպությունից` պատրաստել իրենց հատուկ տեղեկատվական կարիքները բավարարող հաշվետվություններ: Այսպիսով, մենք կիրականացնենք Ձեր կազմակերպությունում ՖՀՄՍ-ների ներդրում միջազգային ստանդարտներին և չափորոշիչներին համապատասխան։ Կիրականացնենք Ֆինանսական հաշվետվությունների համապատասխանության գնահատում՝ ներառյալ հաշվային քաղաքականության մշակում։